Žiaci sa po prerušení vyučovania učia doma

Žiaci sa po prerušení vyučovania učia doma

Učivo si nájdu na stránke školy

Najnovšie z iných TV